پژوهشکدۀ زبان شناسی، کتیبه‌ها و متون دارای سه گروه مطالعاتی با نام‌های «گروه زبان‌های باستانی و متون کهن»، «گروه متون و کتیبه‌های دوران اسلامی» و «گروه زبان و گویش رایج» است.
​​​​​​​