• پژوهش و مستندسازی آثار باستانی اعم از آثار کتیبه­دار، متون و نسخه‌های خطی از دورۀ باستان تا دوره اسلامی.
  • پاسداری از میراث زبانی شفاهی ایران از طریق مستندسازی و پژوهش بر گونه‌های زبانی رایج.
  • هدایت، برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های پژوهشی مصوب شورای پژوهشی پژوهشگاه.
  • هدایت، برنامه­ریزی و اجرای طرح‌های پژوهشی مرتبط با استان‌های کشور.
  • همکاری با پژوهشگاه‌ها و مجامع علمی پژوهشی داخلی و خارجی.
  • چاپ و انتشار کتب و مقالات علمی اعضاء پژوهشکده و آثار پژوهشگران در سطح کشور در راستای اهداف پژوهشگاه.
  • برگزاری نشست‌های ادواری و همایش‌های ملی و بین‌المللی.